Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

พระพักตร์ของพระพุทธเจ้า เป็นเช่นใด

พระพักตร์แท้จริง ของพระพุทธเจ้า
   

ร่วมค้นหา พระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ตามประวัติศาสตร์โลก  ผ่านการค้นคว้าอย่างมีหลักการ และเหตุผลอ้างอิง  ผ่าน 3 ประเทศสำคัญ ได้แก่ เนปาล อินเดีย และ ปากีสถาน   โดย  อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรมือหนึ่งของโลก!!      การวิจัยร่วมกับ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ จากหลายประเทศ รวมถึงผู้สืบสายเลือดศากยวงศ์ สู่การปั้นพระพุทธเจ้าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดตามประวัติศาสตร์โลก เพื่อถวายผลงาน เป็นพุทธบูชา จารึกไว้ในดินแดน แห่งผืนแผ่นดินธรรม

ปฐมบทแห่งการเดินทางด้วยพลังศรัทธา เรื่องราวและแรงบันดาลใจผสานกับจิตวิญญาณ ที่โลกต้องจารึก

สัมผัสเรื่องราวอันล้ำค่า ตามติดเหตุแห่งแรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นสู่การเดินทาง วิธีการวิจัย พร้อมเรื่องราวสุดเข้มข้น ที่ไม่มีผู้ใดเปิดเผยมาก่อน ความจริงบนความศรัทธา ว่าพุทธศาสนา คือ สุดยอด อภิปรัชญาของมนุษยชาติ   เพราะในอดีตที่ผ่านมารูปปั้นพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าจะมีรูปลักษณะแบบศิลปะเหนือจริง ซึ่งทั้งหมดนี้คือ จินตนาการที่มนุษย์ได้วาดไว้ให้สำหรับพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า

  “พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นเช่นใด”