miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

TREASURE of MEMORIES นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์

   

     นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่า มากกว่า ๑๐๐ ภาพ  ซึ่งกำลังจัดแสดงอยู่ ณ River City Bangkok

นับเป็นนิทรรศการไฮไลท์ ที่คนสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือรักการถ่ายภาพ ค้นหาเรื่องราวความเป็นมาของภาพบุคคลทางประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายโบราณของสถานที่ และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ภาพถ่ายครั้งแรกของโลก ไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวง !!