miscellaneous, Thai Book Review แนะนำหนังสือ

สวนป่า ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และความสุขที่ยั่งยืน

YouTube player

    อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

สวนป่า ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เกิดขี้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชพระดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้ เรื่องป่า และ น้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบสวน

“….พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ…”

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕
ณ บ้านน้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร

        อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งความสุขและความยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้สอดรับกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว

“เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

      อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่ว ๆ ไป เพราะที่นี่เป็นทั้ง สวนสาธารณะแสนสวย เป็นสวนป่าธรรมชาติในลักษณะของ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย เป็นที่ท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์คสำหรับการถ่ายรูป ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญใต้พระบารมี “พ่อของแผ่นดิน” ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ณ อุทยานแห่งนี้ ประกอบด้วย

ผู้สนับสนุน

 

  • พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๙ ให้เป็นที่สักการะของทุกคน
  • แหล่งศึกษาเรื่องน้ำ
  • การบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
  • สวนแห่งการสันทนาการ สถานที่กำลังกายลานกิจกรรม เส้นทางวิ่ง ๓.๕๐ กม. เส้นทางจักรยาน ๓.๕๐ กม.สนามปั่นสำหรับเด็ก สนามเด็กเล่น และลานสเก็ตกลางแจ้ง
  • สวนสวย พื้นที่สีเขียว ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
  • สวนป่าธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น มีความหมาย และมีประโยชน์
  • แก้มลิง พื้นที่รองรับน้ำในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
  • สวนสาธารณะสมัยใหม่ หรือ “Modern Park” คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์มนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
  • แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เรื่องป่า และน้ำ

ปอดแห่งใหม่

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙หัวใจและศูนย์กลางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบรมรูป สูง ๕.๑๙ เมตร ( เป็น ๓ เท่าของพระองค์จริง ) ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ มีความสูง ๑๘.๗ เมตร บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มีพื้นที่เป็นรูปทรงไข่ ๒,๐๗๓ ตารางเมตร บนเนินสูง ๗ เมตร โอบล้อมด้วยสวนป่าผสมผสาน แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ อยู่บนผังแปดเหลี่ยม ตาม คติพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  https://www.royaloffice.th/

ข้อมูลโดย  เว็บไซต์ สำนักพระราชวัง

เผยแพร่วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปอดกลางกรุงในพื้นที่ สนามม้านางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 279 ไร่ คาดแล้วเสร็จปี 2567

 

 Cultures of Fermented 
by Scoby Doit