Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย

   

โรงเรียนสร้างจิตสำนึกของความพอเพียง

ห้องเรียนธรรมชาติ ที่ไม่ได้มีพื้นที่เรียนในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น

                   มีสักกึ่คนที่จะรู้ว่า ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ในพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โรงเรียนแห่งนี้  ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี   ซึ่งได้ทรงมีพระราชนิพนธ์ในพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการต่อสู้ พากเพียร อดทน และความมีมานะให้แก่ประชาชน ดั่งเช่น ความเพียรของพระมหาชนกในการว่ายน้ำข้ามทะเลถึง ๗ วัน ๗ คืน เพื่อไปให้ถึงดินแดนแห่งสุวรรณภูมิ ….

ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย-1

           โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย หรือ รู้จักกันในอีกชื่อที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่า ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาอย่างแท้จริง ที่อาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น มีหลายๆ ท่าน และหลายหน่วยงานได้รับการอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากที่นี่ รวมถึงภาคประชาชนที่มีความสนใจ และมุ่งมั่นเดินตามรอยพระราชา ได้ผ่านการฝึกอบรมจากที่นี่ และเห็นผลสำเร็จหลายคน  

รวมหนังสือการตลาด แบบจัดเต็ม

            หลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ มีความแตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนในภาคปกติ ของโรงเรียน/ สถาบันการศึกษาทั่วไป เพราะเน้นภาคปฏิบัติที่ต้องการให้นักเรียนที่เรียนจบทุกคน สามารถพึ่งพาตนเองได้และเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ มีภูมิคุ้มกันของชีวิตที่หาจากโรงเรียนไหนๆ ไม่ได้ เป็นการสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจอย่างแท้จริง ปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของแผ่นดินในวันข้างหน้า นอกจากการเน้นภาคปฏิบัติแล้ว องค์ความรู้ในด้านวิชาการ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย ฯลฯ ยังเป็นหลักสูตรที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้เช่นกัน

 

เศรษฐกิจพอเพียง

The Philosophy of Sufficiency Economy

          เศรษฐกิจพอเพียง (อังกฤษ: sufficiency economy)

เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน

          ความแตกต่างที่น่าสนใจของโรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย คือ การสอดแทรกคุณธรรมคู่ความดี ลงไปในการเรียนการสอน โดยเนื้อหาหลักในส่วนของภาคทฤษฎี: ในหลวงของเรา คือ ภาคการเรียนรู้ที่นำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นเนื้อหาหลักในการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เป็นภาคปฏิบัติ เด็กนักเรียนของที่นี่จะได้เรียนทั้ง ๒ ส่วน ควบคู่กันไป โดยมีทั้งการทำงานกลุ่ม ทำโครงการต่างๆ การเข้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดทักษะ และการพัฒนาด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ ขวนขวายหาความรู้ และแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกัน ต่อยอดด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆ และขยายองค์ความรู้ต่อไปในสังคม และชุมชนในที่สุด