Thai Book Review แนะนำหนังสือ, Uncategorized

ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย

   

โรงเรียนสร้างจิตสำนึกของความพอเพียง

ห้องเรียนธรรมชาติ ที่ไม่ได้มีพื้นที่เรียนในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น

                   มีสักกึ่คนที่จะรู้ว่า ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ในพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โรงเรียนแห่งนี้  ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี   ซึ่งได้ทรงมีพระราชนิพนธ์ในพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการต่อสู้ พากเพียร อดทน และความมีมานะให้แก่ประชาชน ดั่งเช่น ความเพียรของพระมหาชนกในการว่ายน้ำข้ามทะเลถึง ๗ วัน ๗ คืน เพื่อไปให้ถึงดินแดนแห่งสุวรรณภูมิ ….