Thai Book Review แนะนำหนังสือ

พระผู้ทรงเป็น “เพชรรัตน” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

   

ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎ” หนังสือ อัตชีวประวัติ เรื่องราวส่วนพระองค์ ความเป็นอยู่ทั้งในวังรื่นฤดีที่ประทับ สภาพสังคมไทยในสมัยนั้น

“ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎ” เป็นหนังสือที่ได้รับคัดเลือกให้จัดพิมพ์ฉลองพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 โดยผู้แต่งทั้งสอง คือ รองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงวินิตา (วินิจฉัยกุล) ดิถียนต์ และดร.ชัชพล ไชยพร ซึ่งดร.ชัชพล ได้ถวายตัวปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ มาตั้งแต่พ.ศ. 2540 ทั้งสองท่านได้มอบลิขสิทธิ์ให้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ในการพิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สำหรับเนื้อหาของหนังสือเล่มหนาและหนัก ปกแข็งทนทานและสวยงาม เย็บกี่ กระดาษถนอมสายตา คุณภาพเยี่ยมในเล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราวส่วนพระองค์ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่ 6 โดยบอกเล่าตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงมีปฎิพัทธ์กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเสด็จสวรรคต และเรื่องราวส่วนพระองค์ในสมเด็จพระภคินีเธอฯ